Hành trình 5 năm dấn thân vào khởi nghiệp kinh doanh của Viện trưởng Sleader

Hành trình 5 năm xây dựng trở thành thương hiệu quốc gia của Viện trưởng. Dương Thu – Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược Sleader