SLEADER – Chặng đường 3 năm xây dựng thương hiệu chuyên sâu về Tư vấn chiến lược

Nhận thức được vai trò quyết định của chiến lược đối với doanh nghiệp trong giai đoạn đất nước đã phát triển kinh tế thị trường được hơn 30 năm và hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) đã được thành lập  với triết lý …

SLEADER – Chặng đường 3 năm xây dựng thương hiệu chuyên sâu về Tư vấn chiến lược Read More »