Bạn là Doanh nhân hay Nhà đầu tư?

Mỗi doanh nhân là một nhà đầu tư, nhưng không phải mọi nhà đầu tư đều là doanh nhân. Sự khác biệt quan trọng giữa doanh nhân – cổ đông và nhà đầu tư – cổ đông đã gần như không được đề cập đến trong nhiều năm qua