Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Halcom –  Đồng hợp Malik trực tuyến lần đầu tiên tại Việt Nam

“Chiến lược có nghĩa là xây dựng và định hình tương lai, chứ không phải ứng phó với nó, vì tương lai là điều chúng ta không thể biết trước được”. Chính vì thế, chiến lược phải bắt đầu từ các quyết định hiện tại nhưng lại có ảnh hưởng và tác động đến tương lai của doanh nghiệp