Halcom mở Hội nghị chiến lược bằng phương pháp Đồng hợp

Đồng hợp là một công cụ quản lý hiệu quả được phát triển bởi Giáo sư Fredmund Malik. Đây là phương pháp tối ưu hóa các cuộc họp và thảo luận, phát huy tối đa trí tuệ tập thể, tạo ra sự đồng thuận cao nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp của tất cả các tổ chức một cách hệ thống và nhanh chóng