Thông báo thay đổi thời gian chương trình đào tạo “Ứng dụng Hệ thống quản lý Malik (MMS®) trong quản trị doanh nghiệp”

Cho tới thời điểm hiện tại, bằng những chủ trương chính sách phù hợp và hiệu quả của Chính phủ, dịch Covid 19 cơ bản đã được kiểm soát tại Việt Nam. Sau quá trình giãn cách, các doanh nghiệp đã bắt đầu quay lại tiếp tục sản xuất, kinh doanh thúc đẩy hồi phục …

Thông báo thay đổi thời gian chương trình đào tạo “Ứng dụng Hệ thống quản lý Malik (MMS®) trong quản trị doanh nghiệp” Read More »