Khởi động Dự án “Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hợp tác với Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) trong Dự án “Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến 2045”.