Lễ phát động chương trình 5S tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Công ty Cổ phần Ngân Sơn phối hợp với các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược xây dựng thành công CHIẾN LƯỢC ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030. Bản Chiến lược này được xây dựng trên …

Lễ phát động chương trình 5S tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn Read More »