SLEADER đào tạo chuyển giao kết quả tư vấn Giai đoạn 2 cho Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO)

Dự án “Rà soát, tư vấn nâng cao công tác Kế toán quản trị và phương pháp xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm” cho VAECO