DIC Holdings

Đồng hợp Malik và hành trình vào phương Nam

Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings và Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) đã chính thức ký kết hợp tác thực hiện dự án “Tư vấn Xây dựng chiến lược cho Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings giai đoạn 2023-2030 bằng phương pháp Đồng hợp Malik (MS®)”.