Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PV Chem)

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PV Chem)

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

– Dự án “Xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức, quy chế lương, thưởng cho Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PV Chem) và các Chi nhánh”

– Chương trình đào tạo “Tiếp cận mới trong xây dựng chiến lược” dành cho lãnh đạo Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PV Chem)