Đào tạo Thực hành Quản lý đúng trong thời đại 4.0 cho các doanh nghiệp Việt

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Đào tạo Thực hành Quản lý đúng trong thời đại 4.0 cho các doanh nghiệp Việt

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin