Chiến lược 3 in 1

Cần phải định hình chiến lược như thế nào?

Định hình chiến lược như thế nào khi tương lai đang rất mơ hồ? Chiến lược nghĩa là phải hành động đúng khi chúng ta buộc phải đưa ra quyết định dù không biết sắp tới điều gì sẽ xảy ra. Trong trường hợp này, ngay cả “án binh bất động” cũng được coi là …

Cần phải định hình chiến lược như thế nào? Read More »

Lời tựa – CHIẾN LƯỢC: Định hướng trong một Thế giới Mới phức hợp

Chiến lược đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh và sự trường tồn của mỗi doanh nghiệp. Trong thế giới biến đổi không ngừng và bất định như hiện nay, một chiến lược đúng đắn không chỉ xác định rõ hướng đi và tạo lợi thế cạnh tranh mà còn giúp doanh nghiệp thích …

Lời tựa – CHIẾN LƯỢC: Định hướng trong một Thế giới Mới phức hợp Read More »

Đi trong thế giới mơ hồ: Cần phải quản lý, quản trị và lãnh đạo tổ chức như thế nào?

Cuốn sách \”Đi trong thế giới mơ hồ\” mô tả các cách thức định hướng, bao gồm các nguyên tắc tư duy và quy tắc hành động trong những điều kiện không chắc chắn và vô cùng phức hợp. Đây là những phương pháp cần thiết để tồn tại và phát triển trong môi trường VUCA – môi trường với 4 đặc trưng chính: Biến động (Volatility), Không chắc chắn (Uncertainty), Phức hợp (Complexity) và Mơ hồ (Ambiguity).