sleader
 • Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp

  Tại sao cần xây dựng chiến lược?

  • Không có chiến lược thì không thể đi xa được hoặc như đi mà không thấy đường
  • Môi trường cạnh tranh gia tăng nên cần có cách thức hoạt động khác biệt
  • Chuẩn mực quốc tế và thu hút nguồn lực từ bên ngoài đòi hỏi phải công bố chiến lược một cách công khai

  Lợi ích khi có chiến lược

  • Định hướng tương lai một cách rõ ràng và dễ hiểu
  • Có căn cứ để phân bổ và sử dụng nguồn lực một cách tự tin, đột phá
  • Tạo niềm tin nội bộ và cả các đối tác, khách hàng ở bên ngoài

  Các bước thực hiện tư vấn xây dựng chiến lược

  • Bước 1: Nghiên cứu tài liệu
  • Bước 2: Thực hiện khảo sát, phỏng vấn
  • Bước 3: Xử lý, phân tích số liệu
  • Bước 4: Đánh giá thực trạng, xác định những thách thức chính của tổ chức/doanh nghiệp
  • Bước 5: Tổ chức Đồng hợp Malik để tìm ra chiến lược tổng thể và các chiến lược hợp phần, các lộ trình triển khai
  • Bước 6: Phân tích, tổng hợp kết quả phiên Đồng hợp Malik
  • Bước 7: Tổ chức hội thảo, đóng góp ý kiến
  • Bước 8: Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo
  • Bước 9: Chuyển giao chiến lược
  • Bước 10: Hỗ trợ triển khai chiến lược

  Xem thêm