Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

– Dự án “Xây dựng giải pháp triển khai chiến lược cho Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông bằng phương pháp Đồng hợp Malik®”

– Chương trình đào tạo chuyển giao giải pháp tư vấn cho Công ty Cổ phần Công Nông Nghiệp Tiến Nông