Viện Phát triển Công nghệ Tài chính

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Viện Phát triển Công nghệ Tài chính

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Là tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý tài chính và quản trị trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; các hoạt động liên quan đến chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính, tài sản công, quản lý dự án, kế toán; nghiên cứu, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Sleader hợp tác với Viện Phát triển Công nghệ Tài chính trong đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý tài chính, kế toán và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính, kế toán