TS. TRẦN THỊ HỒNG LIÊN

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TS. TRẦN THỊ HỒNG LIÊN

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

• Chuyên gia trong lĩnh vực quản trị công ty, chiến lược, lãnh đạo và khởi nghiệp

• Nghiên cứu và ứng dụng thành công quản lý hiệu quả vào quản trị khu vực công, giúp giảm ½ thời gian thực hiện chức trách được phân công

• Đồng tác giả cuốn sách “Giải mã Chiến lược Đông Tây”, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020

• Tác giả cuốn sách Board Directors, Financial Derivatives, and Corporate governance: The case of Vietnam

• Dịch giả 02 cuốn sách: Quản trị học đương đại thiết yếu và Quản trị nguồn nhân lực