TS. PHẠM VIỆT THẮNG

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TS. PHẠM VIỆT THẮNG

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

• Chuyên gia trong lĩnh vực quản trị chiến lược và quản trị doanh nghiệp

• Hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy tại các trường Đại học, các tổ chức và doanh nghiệp

• Kinh nghiệm quản lý tại các doanh nghiệp, tổ chức như: Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn quản lý Quốc tế, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tư vấn, Viện Nghiên cứu Quản trị Công ty Đại chúng, Trung tâm dự báo và phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội

• Kinh nghiệm xây dựng chiến lược kinh doanh, hoàn thiện hệ thống thẩm định đầu tư, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng