TS. DƯƠNG THU

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TS. DƯƠNG THU

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

• Chuyên gia về chiến lược, quản trị nhân sự và phát triển tổ chức

• Kinh nghiệm tư vấn xây dựng chiến lược, tái cơ cấu tổ chức, xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các tổ chức/doanh nghiệp tại Việt Nam

• Xây dựng chương trình đào tạo cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

• Tiên phong trong việc chuyển giao các mô hình, công cụ quản lý hiện đại mang đẳng cấp châu Âu cho các tổ chức/doanh nghiệp

• Chủ biên cuốn sách “Giải mã Chiến lược Đông Tây”, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020

• Biên dịch cuốn sách “Quản lý: Những điều cốt lõi”, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021

• Biên dịch cuốn sách “Đi trong thế giới mơ hồ”, NXB. Thế giới, 2022