sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  TS. DƯƠNG THU

  • Chuyên gia về chiến lược, quản trị nhân sự và phát triển tổ chức

  • Kinh nghiệm tư vấn xây dựng chiến lược, tái cơ cấu tổ chức, xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các tổ chức/doanh nghiệp tại Việt Nam

  • Xây dựng chương trình đào tạo cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

  • Tiên phong trong việc chuyển giao các mô hình, công cụ quản lý hiện đại mang đẳng cấp châu Âu cho các tổ chức/doanh nghiệp

  • Chủ biên cuốn sách “Giải mã Chiến lược Đông Tây”, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020

  • Biên dịch cuốn sách “Quản lý: Những điều cốt lõi”, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021

  • Biên dịch cuốn sách “Đi trong thế giới mơ hồ”, NXB. Thế giới, 2022

  Xem thêm