Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI)

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI)

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

– Dự án “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI)”

– Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực” dành cho cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI)