Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

– Dự án “Xây dựng chiến lược ổn định và phát triển Công ty Cổ phần Ngân Sơn giai đoạn 2017 – 2021, tầm nhìn 2030”

– Dự án “Áp dụng công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại 02 phân xưởng sản xuất thuộc Công ty Cổ phần Ngân Sơn”

– Chương trình đào tạo chuyển giao chiến lược cho Công ty Cổ phần Ngân Sơn