Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

– Dự án “Thực hiện đánh giá nền tảng phát triển Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC”

– Dự án “Xây dựng chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC bằng phương pháp Đồng hợp Malik®”