Tổng công ty Trực thăng Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tổng công ty Trực thăng Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dự án “Xây dựng chiến lược phát triển Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) giai đoạn 2017 – 2025”