Chiến lược quốc gia về nâng cao năng suất lao động

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Chiến lược quốc gia về nâng cao năng suất lao động

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Để nâng cao năng suất lao động, Việt Nam đang tính đến phương án xây dựng Chiến lược quốc gia về vấn đề này.

Sau Hội nghị Cải thiện năng suất lao động quốc gia, được tổ chức vào đầu tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia.

Hiện Dự thảo Chỉ thị đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến công luận.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được nhấn mạnh, đó là cần thành lập Ủy ban Năng suất Quốc gia, với mục tiêu thiết lập một cơ quan thường trực, chuyên sâu về năng suất lao động.

Ủy ban này sau khi thành lập sẽ chịu trách nhiệm xây dựng Chiến lược Quốc gia về nâng cao năng suất lao động của Việt Nam, với mục tiêu chung và cụ thể trong từng giai đoạn để năng suất lao động của Việt Nam bắt kịp với các nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng sẽ chịu trách nhiệm chọn một tháng trong năm là “Tháng Năng suất Quốc gia”, nhằm thúc đẩy phong trào tăng năng suất lao động.

Phần việc quan trọng này, theo Dự thảo Chỉ thị, dự kiến được giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai thực hiện phong trào năng suất lao động quốc gia; chọn một số địa phương, một số lĩnh vực thí điểm thực hiện chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động, từ đó nhân rộng ra toàn bộ nền kinh tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ chủ trì phối hợp để xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ, tri thức, sáng tạo…

Việc xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm khuyến khích, phát triển và quản lý có hiệu quả các mô hình kinh tế mới để tăng năng suất lao động, phát triển sản xuất – kinh doanh, giúp các doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng là nhiệm vụ quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Thêm vào đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bên liên quan sớm hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc…

Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến được giao xây dựng các giải pháp, chính sách để đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư cho khoa học – công nghệ; phát triển đầy đủ thị trường khoa học – công nghệ…

Bộ Công thương sẽ chủ trì, phối hợp hoàn thiện thể chế về thương mại điện tử; tập trung phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao; xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động ngành chế biến, chế tạo….

Theo dự kiến, Chỉ thị của Thủ tướng sẽ sớm được ban hành, nhằm tăng năng suất lao động quốc gia.

Sau 30 năm Đổi mới, dù nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, năng suất lao động quốc gia cũng đã dần được cải thiện, nhưng tính theo số tuyệt đối, năng suất lao động của Việt Nam tính theo sức mua tương đương vẫn còn rất khiêm tốn so với các nước phát triển trong khu vực ASEAN.

Theo: Hà Nguyễn (Báo Đầu tư)
Tin liên quan: