PGS. TS MAI THANH LAN

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PGS. TS MAI THANH LAN

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

• Chuyên gia về quản trị nhân sự; văn hóa doanh nghiệp, lãnh đạo

• Tư vấn trưởng/chuyên gia chính tại nhiều dự án về xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, hệ thống lương thưởng, hệ thống mô tả công việc đánh giá và lương 3P, quy chế đánh giá thành tích theo BSC và KPIs cho nhiều doanh nghiệp lớn

•  Tác giả của nhiều cuốn sách về quản trị nhân sự và đánh giá thực hiện công việc