JOSEF COELLEN

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

JOSEF COELLEN

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

• Phát triển chiến lược (chiến lược thị trường, chiến lược chức năng)

• Phát triển tổ chức

• Tái thiết kế cấu trúc và quy trình

• 25 năm tư vấn và đào tạo

• Quản lý của một công ty kiến trúc chuyên phát triển và lên kế hoạch cho các trung tâm mua sắm

• Quản lý tạm thời của một công ty bán lẻ (thực phẩm)

• Trưởng phòng Marketing công ty đặt hàng qua mail đồ may mặc phụ nữ

• Nhiều kinh nghiệm khác trong lĩnh vực ngân hàng và xây dựng