Công ty ARFQUANT

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Công ty ARFQUANT

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Công ty ARFQUANT: Là công ty tư vấn được thành lập từ sự hợp tác của các chuyên gia đến từ châu Âu và Việt Nam trong các lĩnh vực Định giá bảo hiểm, Quản lý rủi ro và Tài chính doanh nghiệp. SLEADER phối hợp với Công ty ARFQUANT trong đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho các Ngân hàng tại Việt Nam.