[Highlight] Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý tại Công ty CP DV TM & DL Doanh Sinh

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

[Highlight] Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý tại Công ty CP DV TM & DL Doanh Sinh

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin