[Highlight] Chương trình Ứng dụng hệ thống Quản lý Malik (MMS®) trong quản trị doanh nghiệp

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

[Highlight] Chương trình Ứng dụng hệ thống Quản lý Malik (MMS®) trong quản trị doanh nghiệp

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin