Ứng dụng Phương pháp Đồng hợp Malik tại Hội nghị Chiến lược Tập đoàn GDC

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ứng dụng Phương pháp Đồng hợp Malik tại Hội nghị Chiến lược Tập đoàn GDC

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin