Tư vấn nền tảng phát triển tổ chức

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tư vấn nền tảng phát triển tổ chức

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tại sao cần đánh giá nền tảng phát triển tổ chức?

 • Tổ chức không có nền tảng vững chắc mà chỉ tập trung vào khai thác nguồn lực và lợi thế sẵn có thì sẽ không thể đứng vững, và có thể sụp đổ trước làn sóng của sự cạnh tranh mang tính toàn cầu, gắn với quá trình chuyển đổi số
 • Nhận diện đúng các yếu tố tạo nên nền tảng phát triển sẽ giúp tổ chức có những hành động phù hợp nhằm xây dựng lợi thế cạnh tranh
 • Đánh giá đúng thực trạng tổ chức sẽ đưa ra các phương án thiết lập nền tảng năng lực và thiết kế nền tảng cấu trúc

Lợi ích thu được khi đánh giá nền tảng phát triển tổ chức

 • Đưa ra cái nhìn toàn cảnh về thực trạng tổ chức hiện tại
 • Xây dựng và củng cố nền móng vững chắc là động lực giúp lãnh đạo tổ chức tự tin đổi mới sáng tạo

Nội dung đánh giá

 • Định hướng phát triển
 • Nguồn lực cốt lõi
 • Ý chí của lãnh đạo
 • Thể chế quản lý

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Thiết kế bảng khảo sát, câu hỏi phỏng vấn
 • Bước 2: Thực hiện khảo sát, phỏng vấn
 • Bước 3: Phân tích xử lý số liệu
 • Bước 4: Báo cáo tổng hợp
 • Bước 5: Tổ chức tọa đàm lấy ý kiến
 • Bước 6: Hoàn thiện báo cáo đánh giá nền tảng phát triển tổ chức

Kết quả

 • Đánh giá mức độ phát triển tổ chức
 • Đề xuất các dự án và chương trình xây dựng và củng cố nền tảng phát triển tổ chức.