Hợp tác với Tổng công ty Hoá chất & Dịch vụ Dầu khí

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hợp tác với Tổng công ty Hoá chất & Dịch vụ Dầu khí

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Trong năm 2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) đã tư vấn cho Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) thực hiện các bước đi nhằm triển khai thành công Chiến lược phát triển PVChem đến 2025, tầm nhìn 2035. Nội dung tập trung vào 2 khâu tiên quyết trong quy trình thực thi chiến lược, đó là thay đổi cơ cấu tổ chức và đổi mới cơ chế khuyến khích, tạo động lực cho người lao động.

Được sự quan tâm của Ban Lãnh đạo PVChem, với sự phối hợp tích cực của các Ban chức năng cũng như Chi nhánh, nhóm chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu, thảo luận và đề xuất được các giải pháp thiết thực, mang tính khả thi cao dành cho TCT.

Sau thời gian 5 tháng triển khai, PVChem đã nhận bàn giao các sản phẩm chính, gồm có: Mô hình cơ cấu tổ chức theo chiến lược Holding của Tổng công ty; Bản quy định chức năng, nhiệm vụ của từng Ban/Bộ phận trong Công ty mẹ; Các chức danh theo mô hình cơ cấu tổ chức mới của Công ty mẹ; Định biên lao động cho bộ máy điều hành Công ty mẹ; Quy chế tiền lương theo PVP (Chức danh, Giá trị và Hiệu quả) phù hợp với nguyên tắc thị trường.

Hội thảo tổng kết dự án
Hội thảo tổng kết dự án

Các sản phẩm đã được PVChem tiếp nhận và triển khai ngay từ năm 2020, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch 5 năm 2020 – 2025. Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược cũng cam kết sẽ tiếp tục song hành cùng PVChem hướng dẫn, hỗ trợ các Ban và Chi nhánh triển khai ứng dụng thành công các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự, phân công việc rõ ràng, trả lương xứng đáng theo năng lực và đóng góp, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty.

Tin bài: Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Tin liên quan:

>> Viện Sleader trao văn bản chiến lược cho Tập đoàn GDC

>> Văn hóa Sleader: Ngôi sao Tháng 2/2021 – Chị Lê Hồng

>> Viện Sleader giới thiệu phương pháp Đồng hợp Malik tại Hội thảo Quốc gia về Quản trị Thông minh