Ông Trần Văn Lê

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ông Trần Văn Lê

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sách kết hợp hình ảnh, nội dung và ví dụ thực tiễn rất hay. Đây là tinh hoa đã được chắt lọc và hệ thống hóa, tư liệu giúp tôi có thêm kiến thức cho sự phát triển bền vững.