sleader
 • Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Công ty Cổ phần Ngân Sơn

  – Dự án “Xây dựng chiến lược ổn định và phát triển Công ty giai đoạn 2017 – 2021, tầm nhìn 2030”

  – Dự án “Áp dụng công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại 02 phân xưởng sản xuất thuộc Công ty”

  Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PV Chem)

  – Đào tạo về định hướng xây dựng chiến lược Công ty

  – Xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức Công ty mẹ và các Chi nhánh

  – Định biên nhân sự cho Công ty mẹ và các Chi nhánh

  – Xây dựng quy chế lương, thưởng cho Công ty mẹ và các Chi nhánh

  Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

  – Thực hiện chương trình Đào tạo “Lãnh đạo chiến lược” cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố

  – Thực hiện chương trình Đào tạo “Kỹ năng làm việc hiệu quả” dành cho toàn bộ Chủ tịch UBND cấp xã, phường

  Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

  – Thực hiện chương trình đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ, công chức quận Lê Chân, Hải Phòng

  – Dự án “Đổi mới công nghệ quản trị và dạy học” dành cho Hiệu trưởng, Tổ trưởng bộ môn tại các trường học trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

  Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

  Dự án “Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thành phố Chí Linh với mục tiêu trở thành đô thị loại II, giàu đẹp, văn minh trước năm 2030”