Giải pháp thực tiễn và khả thi nhất

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Giải pháp thực tiễn và khả thi nhất

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Việc ứng dụng các công cụ hiện đại giúp Sleader đưa ra những giải pháp thực tiễn và khả thi nhất nhờ đồng thời sử dụng kiến thức của nhiều người, nhất là của những nhân sự tham gia trực tiếp.