Doanh nghiệp – Doanh nhân VTV1: Tái cơ cấu doanh nghiệp như thế nào?

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Doanh nghiệp – Doanh nhân VTV1: Tái cơ cấu doanh nghiệp như thế nào?

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin