Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

SLEADER hợp tác với Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ thực hiện các dự án đào tạo Lãnh đạo Chiến lược cho các cán bộ lãnh đạo đang công tác tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội cấp Tỉnh; cấp Huyện; Thị xã; Thành phố.