Giới thiệu

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược được thành lập theo quyết định số 31/QĐ-TWH ngày 4/4/2017 của Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký hoạt động.

Sleader là tổ chức khoa học, công nghệ đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu chuyên sâu về lãnh đạo chiến lược với mục đích góp phần phát triển đội ngũ lãnh đạo và doanh nhân có tư duy hiện đại và hành động hiệu quả.