Các nội dung tư vấn quản trị công ty bao gồm:

 • Foundations of Directorship

  Đánh giá cấu trúc và hoạt động của Hội đồng Quản trị

  Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT.

  Giải pháp và kiến nghị hoàn thiện.

 • Foundations of Directorship

  Đánh giá chất lượng Quản trị công ty

  Kiểm định mức độ quản trị công ty bằng bộ tiêu chí Gov-score.

  Đề xuất các chương trình hành động nhằm cải thiện chất lượng quản trị công ty

 • Foundations of Directorship

  Phát triển năng lực HĐQT

  Tư vấn về khung năng lực cho các thành viên HĐQT.

  Thiết kế chương trình đào tạo chuyên biệt dành cho các thành viên HĐQT.

;

Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn cho tổ chức của bạn