• Foundations of Directorship

  Chiến lược công ty

   

  Các công ty cần có chiến lược để định hướng phát triển và tạo ra sự thay đổi lớn lao, vì vậy đầu tư cho xây dựng chiến lược là đầu tư có tính quyết định nhất.

  Các nội dung tư vấn bao gồm:

  • Đánh giá thực trạng công ty từ quan điểm chiến lược.
  • Phân tích các căn cứ hình thành chiến lược.
  • Đề xuất chiến lược và các giải pháp triển khai chiến lược.

 • Foundations of Directorship

  Chiến lược kinh doanh

   

  Các công ty thường theo đuổi nhiều hơn một lĩnh vực kinh doanh, vì vậy, ngoài chiến lược tổng thể, trong mỗi lĩnh vực kinh doanh các công ty cần xác lập chiến lược kinh doanh thích hợp, trong đó phải tập trung vào hai nội dung: vị thế trên thị trường và đạt được vị thế đó bằng cách thức khác biệt.

  Các nội dung tư vấn bao gồm:

  • Đánh giá vị thế của công ty trong ngành kinh doanh.
  • Xây dựng các ma trận vị thế cạnh tranh.
  • Đề xuất chiến lược kinh doanh và dự án kinh doanh.

 • Foundations of Directorship

  Chiến lược khu vực công

   

  Các địa phương (tỉnh, huyện, xã) cần phải có chiến lược để định hướng phát triển kinh tế xã hội, từ đó có thể phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả trong bối cảnh cạnh tranh về thu hút nguồn lực ngày càng gay gắt.

  Các nội dung tư vấn bao gồm:

  • Đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển của địa phương.
  • Xây dựng năng lực cốt lõi của địa phương.
  • Đề xuất chiến lược và các chương trình có tính đột phá trong triển khai chiến lược.

;

Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn cho tổ chức của bạn