TINH THẦN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM                                 TRONG HỘI NHẬP

 

 

 

Các tác giả: PGS.TS. Hoàng Văn Hải (Chủ biên)
                    PGS.TS. Nhâm Phong Tuân
                    TS. Nguyễn Đăng Minh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

______________________________________________

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, cộng đồng doanh nghiệp nước ta được giao phó một sứ mệnh rất quan trọng, đó là đi đầu trên mặt trận hội nhập kinh tế quốc tế.   Tuy nhiên, cùng với việc thực hiện tốt sứ mệnh quan trọng đó, các doanh nghiệp Việt Nam lại đang đứng trước một thử thách vô cùng nghiệt ngã, đó là vốn mỏng, kinh nghiệm thương trường ít, trong khi luật chơi trên thương trường quốc tế không dành ưu tiên cho bất cứ ai. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp nước ta phải chú ý phát huy được yếu tố tinh thần bên cạnh việc củng cố và bồi đắp các yếu tố vật chất, coi yếu tố tinh thần là cội nguồn sức mạnh căn bản của doanh nghiệp.

Xuất phát từ điều đó, cuốn sách “Tinh thần Doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập” chính là tài liệu tham khảo cho những người có ý chí lập nghiệp bằng con đường kinh doanh, đồng thời nó phục vụ trực tiếp cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong điều hành.

 

Giá: 99.000 VNĐ
LIÊN HỆ MUA SÁCH