QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

 

 

 

 

Các tác giả: PGS.TS. Hoàng Văn Hải (Chủ biên)
                    PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê
                    PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
_____________________________________________________

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh biến động và mang tính toàn cầu như hiện nay, các doanh nghiệp không thể có được sự thành công lâu dài, bền vững nếu như không có chiến lược đúng đắn.

Quản trị Chiến lược nhấn mạnh cách tiếp cận quản trị chiến lược theo hướng hài hòa Đông – Tây. Trong khi các chiến lược gia phương Tây chủ yếu chọn cách phân tích lợi thế cạnh tranh để hình thành và triển khai chiến lược thì các doanh nghiệp Việt Nam dựa vào cách tiếp cận: “lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh”, “dĩ đoản chế trường”, “lấy nhu thắng cương”. Bên cạnh việc đề cao công nghệ quản trị chiến lược của phương Tây, cuốn sách bổ sung thêm các tư duy chiến lược phương Đông, các tư liệu, tình huống dựa trên đặc điểm kinh tế – xã hội và văn hóa của Việt Nam.

Giải pháp chiến lược chính là sản phẩm chứa đựng tư duy sắc sảo và khôn ngoan của các nhà quản trị chiến lược. Giải pháp chiến lược đúng sẽ khắc phục được sự chênh lệch về nguồn lực và giúp kẻ yếu vẫn có thể thắng được đối thủ mạnh. Vì vậy, đầu tư cho việc tìm ra giải pháp chiến lược là một trong những đầu tư có tính quyết định nhất.

 

Giá: 129.000 VNĐ

LIÊN HỆ MUA SÁCH