QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TINH THẦN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP
KHUNG NĂNG LỰC NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ  DỊCH VỤ VIỆT NAM 2020 
MARKETING DỊCH VỤ CÔNG