Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng (MHDI)

SLEADER xây dựng các quy trình quản trị nội bộ, giám sát việc thực thi chiến lược cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng.