Thông điệp từ Viện trưởng

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) ra đời dựa trên ý tưởng, sự quyết tâm, khát vọng của những người sáng lập với mong muốn được cống hiến và mang lại những giá trị đích thực cho xã hội. SLEADER hướng tới việc chuyển giao các tư duy quản trị hiện đại cho các doanh nghiệp và tổ chức, từ đó làm thay đổi cách nhìn, cách tiếp cận và hành động hiệu quả.

SLEADER lựa chọn các giá trị cốt lõi: SAY MÊ+THIẾT THỰC+HIỆU QUẢ là những nguyên tắc dẫn đường để hiện thực hoá mục tiêu và sứ mệnh. SLEADER làm việc bằng niềm đam mê, sự cam kết, tư duy sáng tạo và tinh thần doanh nghiệp. SLEADER cung cấp những giải pháp thiết thực và phù hợp với nhu cầu của tổ chức. SLEADER hướng tới tính hiệu quả trong lập kế hoạch và triển khai từng dự án; hiệu quả trong từng  giải pháp cung cấp cho khách hàng.

Đồng hành cùng với cá nhân và tổ chức thông qua các chương trình đào tạo và tư vấn về lãnh đạo chiến lược, chúng tôi luôn nỗ lực để thực hiện sứ mệnh, giúp các tổ chức tìm thấy con đường riêng, tạo dựng và nâng cao vị thế để thành công bền vững.