Tầm nhìn

Đến năm 2025, trở thành một tổ chức Khoa học Công nghệ có thương hiệu quốc gia, chuyên sâu  về chiến lược và lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0.