Sứ mệnh

Sứ mệnh của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược là giúp các tổ chức và doanh nghiệp khám phá ra con đường riêng của mình bằng các giải pháp tư vấn và đào tạo về lãnh đạo chiến lược.