Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

SLEADER hợp tác với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chương trình Nâng cao kỹ năng mềm trong thực thi công vụ cho công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị tỉnh Hà Tĩnh.