Lĩnh vực hoạt động chính

TƯ VẤN VÀ NGHIÊN CỨU

 1. Tư vấn Chiến lược
 • Tư vấn chiến lược công ty
 • Tư vấn chiến lược kinh doanh
 • Tư vấn chiến lược khu vực công
 1. Tư vấn xây dựng nền tảng phát triển
 • Tư vấn nền tảng phát triển doanh nghiệp
 • Tư vấn nền tảng phát triển tổ chức
 • Tư vấn nền tảng phát triển lãnh thổ/ địa phương
 1. Tư vấn Quản trị công ty
 • Đánh giá cấu trúc và hoạt động của Hội đồng quản trị
 • Đánh giá chất lượng quản trị công ty
 • Phát triển năng lực thành viên hội đồng quản trị
 1. Tư vấn Quản trị nhân tài
 • Xây dựng chiến lược quản trị nhân tài
 • Xây dựng tập hợp năng lực cốt lõi
 • Thiết kế hệ thống đánh giá thành tích BSC/KPI và trả lương

ĐÀO TẠO

 1. Đào tạo cho doanh nghiệp
 • Quản trị kinh doanh cao cấp
 • Quản trị nhân tài

     2. Đào tạo cho khu vực công

 • Lãnh đạo chiến lược
 • Doanh nghiệp hoá trong điều hành