Công ty tư vấn ARFQuant

SLEADER phối hợp với Công ty ARFQUANT trong đào tạo kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho các Ngân hàng tại Việt Nam.